People

Core DAIS Faculty (for a complete list, see the department DAIS page)

Abdussalam Alawini

Arindam Banerjee

George Chacko

Kevin C. Chang

Jiawei Han

Jingrui He

Heng Ji

Daniel Kang

Yongjoo Park

Pablo Robles-Granda

Brad Solomon

Jimeng Sun

Hari Sundaram

Hanghang Tong

Jiaxuan You

Tong Zhang

ChengXiang Zhai